Python'da Listeler

by trustix


Eklenme Tarihi : 08 Aralık 2020 10:14 Views:     907Python programlama dilinde stringler, integer veriler ve float veriler gibi veri türleri vardır. Ancak bu temel veri tipleri dışında koleksiyon veri türü ya da toplama veri türü olarak adlandırabileceğimiz birçok farklı veri türü daha vardır. Bu veri türleri tuple, set, dict gibi veri yapılarıdır. Bunlardan biri de list yani liste veri yapısıdır.  Aynı zamanda bir dizi türü olarak değerlendirilir. Toplama veri türü ya da koleksiyon veri türü olarak adlandırılmasının sebebi ise birden çok verinin index değerler halinde, veriler aynı türden olmasa dahi bir arada tutabilmesidir. Burada bu veri türlerinden biri olan list/liste veri türünü incelemeye çalışacağız.

 

 

Python'da Liste Nasıl Oluşturulur?

Python'da bir liste oluşturmanın en temel özelliği köşeli parantezler içinde veriler arasına virgül koyarak oluşturmaktır.

# Python'da Liste Oluşturma Örnek - 1

countries = ['Türkiye', 'Singapur', 'Belçika', 'Brezilya', 'Lübnan']
print(countries)
# Output: ['Türkiye', 'Singapur', 'Belçika', 'Brezilya', 'Lübnan']

"""
  Burada 5 elemandan oluşan ve index değeri 4 olan
  ülkeler adında bir liste oluşturduk. Liste yapılarında
  index değeri sıfırdan başlamaktadır.
"""

 

Python'da Listenin Elemanlarına Nasıl Erişilir?

 

# Python'da Liste Oluşturma Örnek - 2
# Listenin Elemanlarına Erişmek

countries = ['Türkiye', 'Singapur', 'Belçika', 'Brezilya', 'Lübnan']
print(countries[0:2])
# Output: ['Türkiye', 'Singapur']

"""
  Python'da oluşturulmuş liste yapısının
  bir veya birden çok elemanına index
  değeri referans gösterilerek erişilebilir.
  Bunun için görmek istediğimiz liste elemanlarına
  ait index değerlerinin tanımladığımız liste 
  değişkeninden sonra yine köşeli parantezler 
  içerisinde belirtmektir.
"""

 

 

Python'da Listenin İçeriği Nasıl Değiştirilir?

 

# Python'da Liste Oluşturma Örnek - 3
# Listenin İçeriğini Değiştirmek

countries = ['Türkiye', 'Singapur', 'Belçika', 'Brezilya', 'Lübnan']
countries = ['Yunanistan', 'Japonya']
print(countries)
# Output : ['Yunanistan', 'Japonya']

"""
  Python liste yapıları dinamik olarak tanımlanır.
  Daha önce tanımlanmış bir listenin içeriği
  aynı şekilde değiştirilebilir.
"""
 

 

 

Python'da Çok Boyutlu Liste Nasıl Oluşturulur?

 

# Python'da Liste Oluşturma Örnek - 4
# Çok Boyutlu Liste Oluşturmak

countries = [['Norveç', 'Danimarka', 'Almanya'], ['Oslo', 'Kopenhag', 'Berlin']]
print(countries)
# Output: [['Norveç', 'Danimarka', 'Almanya'], ['Oslo', 'Kopenhag', 'Berlin']]

"""
  Burada oluşturulan liste çok boyutlu bir listedir.
  Bu liste iki elemandan oluşmaktadır. Bu elemanlardan 
  ilki üç Avrupa ülkesinden ikincisi ise bu ülkelerin
  başkentlerinden meydana gelmektedir. Ayrıca listenin
  her iki elemanı da aynı zamanda birer listedir. Bu 
  listeler de üçer elemandan oluşmaktadır.
"""
 

 

 

Python'da Karma Liste Nasıl Oluşturulur?

 

# Python'da Liste Oluşturma Örnek - 5
# Karma Liste Oluşturmak

test = ['Türkiye', 1923, True, 3.14, ['Daire', 'Çember']]
print(test)
# Output: ['Türkiye', 1923, True, 3.14, ['Daire', 'Çember']]

"""
 Python'da bir liste oluşturulurken bu listenin
 elemanlarının aynı veri türü olmazı gerekmez.
 Örnekte de görüldüğü gibi string, integer, float,
 boolen ve liste veri türlerinden oluşan bir liste 
 tanımladık. Bu özelliği ile liste yapılarının Python 
 programlama da güçlü bir konumda oldukları söylenebilir.
"""

 

 

 

Python'da Liste Boyutu Nasıl Öğrenilir?

 

# Python'da Liste Oluşturma Örnek - 6
# Listenin Boyutunun Belirlenmesi

test = ['Türkiye', 1923, True, 3.14, ['Daire', 'Çember']]
print(len(test))
# Output: 5

"""
 Python'da bir listenin eleman sayısını öğrenmek için
 string ifadelerde de kullanılan len() ön tanımlı 
 fonksiyonu kullanılır. len() fonksiyonu string ifadelerde
 karakter sayısını hesaplarken liste yapılarında ise
 index değerlerini bulmaktadır. Buradaki liste
 yapımız beş elemanlıdır. 
 
"""

print(len(test[4]))
# Listenin index değeri 4 olan elemanının boyutunu hesaplıyoruz.
# Output: 2

"""
  Ayrıca boyut belirlenirken listenin
  elemanlarına ayrı ayrı erişip burada olduğu
  gibi her elemanın da boyutu hesaplanabilir.
"""
 

 

 

Python'da Listeye Veri Nasıl Eklenir?

# Python'da Liste Oluşturma Örnek - 7
# Listeye Yeni Veri Eklemek append() fonksiyonu ile

"""
  Python'da önceden tanımlanmış bir listeye
  veri eklemek mümkündür. Bunun için
  append() fonksiyonu kullanılmaktadır.
  Kullanımı ise buradaki örneğimizde olduğu gibidir.
"""

test = ['Merhaba']
test.append('Sayın')
test.append('Seyirciler')
print(test)

# Output: ['Merhaba', 'Sayın', 'Seyirciler']

 

 

# Python'da Liste Oluşturma Örnek - 8
# Listeye Yeni Veri Eklemek insert() fonksiyonu ile

"""
  Bir önceki örneğimizde listeye veri
  eklemek için append() fonksiyonunu kullanmıştık.
  Ancak tek yöntem bu değildir. insert() fonksiyonuyla da
  liste yapılarına veri eklemek mümkündür. append()
  fonksiyonundan farkı ise şöyledir. append() fonksiyonu
  ile listeye veri eklendiğinde veri listenin en sonuna
  eklenmiş olur. Ancak insert() fonksiyonu ile listenin
  istenilen yerine index değeri belirtilerek veri eklenebilir.

"""

test = [5, 7, 9]
test.insert(0, 1)
test.insert(1, 3)
print(test)

# Output: [1, 3, 5, 7, 9]

"""
  insert() fonksiyonu iki parametre almaktadır. 
  Bu parametrelerden ilki verinin eklenmek 
  istenilen index değerini ikincisi ise 
  eklenmek istenen veriden oluşmaktır. 
  Sonuç olarak yapmak istediğimiz
  test adındaki listemizin 0
  index değerine 1 ve 1 index değerine 3
  değerini eklemektir. 
"""

 

 

# Python'da Liste Oluşturma Örnek - 9
# Listeye Yeni Veri Eklemek extend() fonksiyonu ile

"""
  Python'da liste yapılarına veri eklemenin
  üçüncü bir yolu daha vardır. Bu ise extend()
  fonksiyonu ile yapılmaktadır. append() ve
  insert() fonksiyonları her defasında listeye
  tek bir eleman eklemektedir. Ancak extend()
  fonksiyonu listeye aynı anda birden
  fazla eleman eklemek için kullanılmaktadır.
  extend() fonksiyonu ile eklenen veriler listenin
  sonuna eklenmektedir.
"""

text = ['Merhaba']
text.extend(['Sayın', 'Seyirciler'])
print(text)
# Output: ['Merhaba', 'Sayın', 'Seyirciler']
 
 

 

 

Python'da Listelerde Negatif Indexleme Nasıl Olur?

 

# Python'da Liste Oluşturma Örnek - 10
# Liste Yapılarında Negatif Indexleme

"""
  Liste yapılarına index değerleri referans
  gösterilerek erişmeye yukarıdaki örneklerimizde
  değinmiştik. Ancak listeler son elemandan başlayarak
  negatif şekilde de indexlenmektedir. Listenin en
  sonundaki elemanın index değeri -1 olur ve
  her önceki elemanın index değeri bir azalır.
  Dolayısı ile negatif index değerleri
  referans gösterilerek de liste elemanlarına
  erişilebilir. Örneğin
"""

cities = ['Berlin', 'Prag', 'Brüksel', 'Beyrut', 'Dubai', 'Tokyo']
print(cities[-1])
# Output: Tokyo
 
 

 

 

Python'da Listeden Eleman Nasıl Kaldırılır?

 

# Python'da Liste Oluşturma Örnek - 11
# Liste Yapılarında Elemanları Silme remove() fonksiyonu ile
"""
  Python liste yapılarında bir elemanı silmek
  için kullanılan fonksiyon remove() fonksiyonudur.
  Bu fonksiyon her kullanıldığında listeden
   sadece bir elemanı siler. Birden fazla elemanı
  silmek için silinmek istenen elemanlar bir döngü
  yardımı ile belirtilebilir.
  Örneğin:
"""

numbers = [100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900]
numbers.remove(900)
print(numbers)
# Output: [100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800]
 
 

 

 

# Python'da Liste Oluşturma Örnek - 12
# Liste Yapılarında Elemanları Silme pop() fonksiyonu ile
"""
  Python liste yapılarında bir elemanı silmek
  için remove() fonksiyonu haricinde pop()
  fonksiyonu da kullanılmaktadır. pop()
  fonksiyonu default olarak listenin sonundaki
  elemanı siler. Ancak silinmek istenilen
  elemanın index değeri referans gösterilerek
  o eleman da silinebilir.
  Örneğin
"""

numbers = [100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900]
numbers.pop(0)
print(numbers)
# Output: [200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900]
 

 

Python'da Listeleri Nasıl Dilimlenir?

 

# Python'da Liste Oluşturma Örnek - 13
# Liste Yapılarında Dilimleme

"""
  Liste yapılar temel olarak birden fazla
  öğeyi bir arada tutmak için kullanılmaktadır.
  Bu elemanlara index değerine göre nasıl erişileceğinden
  bahsetmiştik. Ancak bazen bir listenin
  birden fazla elemanına aynı anda erişmemiz gerekebilir.
  Böyle durumlarda index değerlerinin bir aralığını
  belirterek bu elemanlara aynı anda erişmemiz münkün.
  Örneğin:
"""

# Listenin bütün elemanlarına erişme
text = ['M', 'E', 'R', 'H', 'A', 'B', 'A']
print(text)
# Output: ['M', 'E', 'R', 'H', 'A', 'B', 'A']


# Listenin belli bir aralığına erişme
print(text[0:3])
# Output: ['M', 'E', 'R']

 
 

 

 

# Python'da Liste Oluşturma Örnek - 14
# Liste Yapılarında Dilimleme - Negatif index değeri kullanarak

"""
  Liste elemanlarına normal index değeri aralığı
  ile erişebildiğimiz gibi negatif index değeri
  aralığını parametre olarak vererek de erişebiliriz.
  Örneğin:
"""

# Listenin bütün elemanlarına erişme
text = ['M', 'E', 'R', 'H', 'A', 'B', 'A']
print(text)
# Output: ['M', 'E', 'R', 'H', 'A', 'B', 'A']


# Listenin belli bir aralığına erişme - Negatif index değeri ile
print(text[-3:-1])
# Output: ['A', 'B']

 

 

 

Evet arkadaşlar, Python'da liste yapıları nedir? Listeler nasıl oluşturulur? Liste elemanlarına nasıl erişilir? Liste yapılarına nasıl eleman eklenir? Liste yapılarından nasıl veri silinir? Liste yapılarında dilimleme nasıl yapılır gibi sorulara cevap olacak şekilde Python'da liste yapılarına değinmeye çalıştık.

 

print('Herkese İyi Kodlamalar')

 

0

Yorum Formu

vikikod.com    © 2019