Python'da Nesne Tabanlı Programlama - Class Yapıları

by trustix


Eklenme Tarihi : 22 Aralık 2020 18:08 Views:     702Python'da Nesne Tabanlı Programlama

Programlama dilleri farklı kriterlere göre farklı şekillerde sınıflandırılabilir. Örneğin insan-makine etkileşimi en zor olanlar düşük seviyeli, en kolay olanlar yüksek seviyeli programlama dili kabul edilir.

Benzer bir şekilde çalışma prensiblerine göre de programlama dilleri kategorize edilmektedir. Bu kategorizasyon şu şekildedir: Yapısal programlama(structured programming), doğrusal programlama ve nesne yönelimli programlama. Yapısal programlamada yazılan kodlar amaçlarına göre daha küçük parçalara ayrılarak yazılır. Bu şekilde sistemin, tasarımın, uygulamanın ya da programın herhangi bir noktasına müdahale etmek kolaylaşır. Doğrusal programlama bir problemin çözümünün eldeki mevcut kaynaklar ile en ideal ve kaynakların en ekonomik şekilde kullanılması prensibine dayanan bu doğrultuda problemin çözüm kodlarının alt alta yazıldığı problemin büyüdükçe kodların karmaşıklaştığı bir yapıdır. Nesne Tabanlı/Yönelimli Programla(OOP) ise mantıksal işlemlerden ya da matematiksel işlemlerden daha çok objelere ve bu objelerin arasındaki etkileşime odaklanan ve sorunlara bu yöntem ile çözüm bulmaya çalışan bir programlama paradigması modelidir. Bir programlama dilinin Nesne Tabanlı Programlama dili sayılabilmesi  dört temel kavramı ve bileşeni barındırması gerekmektedir. Bunlar Encapsulation, Inheritance, Polymorphism ve Abstraction'dur. Buradaki dört temel kavramın incelenmesi başka bir içeriğin konusudur. Burada temel bilgileri verdikten sonra Python'daki Class yapılarına değinmeye çalışacağız.

Python'da Nesne Tabanlı Programlama - Class Yapıları

Python'da koleksiyon veri türlerinden olan listeler, tuplelar, sözlükler gibi veri yapıları birer obje olarak kabul edilir. Aynı şekilde fonksiyonlar da birer obje gibi davranmaktadır. Python'daki bu nesnelerin varlığına ek olarak geliştiriciler kendi objelerini oluşturabilir ve bu objelere belirli özellikler tanımlayabilirler. Geliştiricinin kendi objesini oluşturmasının ilk adımı Class/Sınıf yapısını tanımlamasıdır. Çünkü bir objenin nasıl oluşturulacağı ve hangi metotları kullanacağı Class dediğimiz yapı ile belirlenmektedir.

Python'da Sınıf/Class Nasıl Oluşturulur?

# Python'da Sınıf/Class Oluşturma


"""
  Python'da bir sınıflar class
  anahtar kelimesi ve sonrasında
  class'a verilecek isim ile
  oluşturulur. Ayrıca Class isimleri
  standart olarak büyük harfle başlamalıdır.
  Örneğin:
"""


class Home():
  pass
 

 

Yukarıda herhangi bir metot veya özelliği belirlenmemiş Home adında bir class oluşturduk. Home classı altında oluşturacağımz bütün nesneler Home classı içerisinde belirlenmiş özelliklere sahip olacaktır. Yukarıdaki örneği biraz daha geliştirelim.

# Python'da Sınıf/Class Oluşturma

class Home():
  m2 = '400'
  oda = '5+1'
  kat = '5'
  renk = 'Beyaz'
  cephe = 'Kuzey'
  
  
"""
  Burada tanımladığımız sınıf ve belirtmiş
  olduğumuz özelliklere göre obje oluşturabiliriz.
  Bu sınıftan oluşturulacak olan 
  her obje sınıf içerisinde belirlenmiş olan 
  özelliklere sahip olacaktır.
"""
 

 

 

Python'da Obje Nasıl Oluşturulur?

Yukarıda bir sınıf ve bu sınıfın özelliklerini tanımlamış olduk. Şimdi ise bu sınıfta belirlenmiş olan özelliklere sahip bir obje oluşturalım.

# Python'da Obje Oluşturma

class Home():
  m2 = '400'
  oda = '5+1'
  kat = '5'
  renk = 'Beyaz'
  cephe = 'Kuzey'h1 = Home()
print(h1)
# Output: <__main__.Home object at 0x000001F3B25F0548>

"""
  Buradaki gibi Class adını belirterek bir obje oluşturabiliriz.
  Print çıktısı bize bir obje oluşturulduğunu ve bunun hafızada belirli
  bir yerde olduğunu göstermektedir. Objeyi oluşturduk ancak objenin herhangi
  bir özelliğine erişmedik. Oluşturulan bir objenin özelliğine erişmek için
  sınıf içerisinde tanımlanmış olan özelliğin anahtar kelimesini kullanmamız 
  gerekmektedir. Örneğin:
"""

print(h1.cephe)
# Output: Kuzey
 

 

Buraya kadar bir sınıf nasıl oluşturulur ve bu sınıftan bir obje nasıl üretilir bunu inceledik. Ancak örnekler incelendiğinde karşımıza oluşturulan bütün objelerin aslında aynı özelliklere sahip olduğu çıkacaktır. Bunun sebebi ise objelerin özelliklerini direkt sınıf içerisinde belirtmiş olmamızdır. Yani bir Home sınıfında onlarca obje de üretsek bu objelerin hepsi aynı metrekare değerine aynı oda sayısına aynı renge ve aynı cephe özelliğine sahip olacaktır. Oysa biz oluşturulacak her objenin farklı değerlere sahip olabileceği biliyoruz. Bir evin oda sayısı 1+1 olabilir 3+1 olabilir ya da bir ev kuzey cepheli  bir ev güney cepheli olabilir. Bu durumda oluşturulacak her objenin farklı özelliklere sahip olabilmesi için Python'da kullanılan temel bir fonksiyon vardır. Bu fonksiyon __init__() fonksiyonudur. Bir nesne oluşturmanın avantajlarını sağlayabilmek için bu fonksiyonun kullanımını incelemeye çalışalım.

# Python'da Obje Oluşturma


"""
  Python' da bir sınıf oluşturulurken Python
  tarafından bu sınıfa belli metot, fonksiyon ve
  özellikler default olarak atanır. Bu fonksiyonlardan
  biri __init__() fonksiyonudur. Geliştirici
  oluşturduğu her objenin farklı değerlere
  sahip olabilmesini istiyor ise
  bu fonksiyonu aşağıdaki örnekte olduğu
  gibi kendisi tanımlamalıdır.
"""class Home():
  def __init__(self, m2, oda, kat, renk, cephe):
    self.m2 = m2
    self.oda = oda
    self.kat = kat
    self.renk = renk
    self.cehpe = cepheh1 = Home('300', '2+1', '4', 'Gri', 'Batı')
h2 = Home('275', '4+1', '7', 'Beyaz', 'Güney')
h3 = Home('400', '5+1', '2', 'Sarı', 'Doğu')


print(h1.cehpe) # Output: Batı
print(h2.cehpe) # Output: Güney
print(h3.cehpe) # Output: Doğu

"""
  Oluşturduğumuz her objenin
  özellik ve değerlerini sınıftan direkt almak
  yerine daha dinamik ve daha kullanışlı olacak
  şekilde kendimiz belirttik.
"""
 
# Python'da Obje Oluşturma
"""
  Bir class oluşturduktan sonra __init__() fonksiyonu
  ile belirlenen özelliklere buradaki örnekte olduğu
  gibi varsayılan bir değer de belirtilebilir.
  Bu durumda oluşturulan objeye eğer özellik değer
  belirtilmez ise bu durumda sınıftan direkt olarak
  bu değerleri alacaktır.
"""

class Home():
  def __init__(self, m2 = '100 m2 den fazla', oda ='En az iki odalı', kat = '1', renk = 'Beyaz', cephe = 'Doğu'):
    self.m2 = m2
    self.oda = oda
    self.kat = kat
    self.renk = renk
    self.cehpe = cepheh1 = Home('300', '2+1', '4', 'Gri')
h2 = Home('275', '4+1', '7', 'Beyaz')
h3 = Home('400', '5+1', '2', 'Sarı')

print(h1.cehpe) # Output: Doğu
print(h2.cehpe) # Output: Doğu
print(h3.cehpe) # Output: Doğu

"""
  Classımızı tanımlarken obje özelliklerine varsayılan bir değer belirttik.
  Bu durumda oluşturduğumuz objelerin cephe değeri girilmediğinde
  varsayılan olarak üçü de Doğu olarak belirtilmiş oldu.
"""
 

 

Evet arkadaşlar  Python Nesne Tabanlı Programlama'da Sınıf/Class yapılarından bahsetmeye çalıştık. Bir class nasıl oluşturulur? Classtan obje nasıl üretilir? Bu objelere varsayılan değerler nasıl atanır? __init__() fonksiyonunun class yapılarında nasıl bir işlevi vardır? gibi sorulara cevap vermeye çalıştık.

print('Herkese İyi Kodlamalar')

 

0

Yorum Formu

vikikod.com    © 2019