Python'da Gömülü Fonksiyonlar

by trustix


Eklenme Tarihi : 22 Aralık 2020 09:55 Views:     940Python'da Fonksiyon Nedir?

Fonksiyon, temel olarak belirlenmiş bir iş için yazılmış kod veya kod bloklarıdır. Bir fonksiyon bir amaç için yazılır. Yazıldıktan sonra programın herhangi bir yerinde birden çok kez kullanılabilir.

Tanımlanmış bir fonksiyonun çalıştırılması için yazılmasına "fonksiyon çağırma" denir. Bir fonksiyon tanımlandığı zaman çalışmaz. Fonksiyonun çalışması için çağrılması zorunludur. Bir fonksiyonun bir program veya programlama süreci içerisinde defalarca çağrılması mümkündür. Fonksiyon çağrılmadığı sürece bellekte bir kullanım alanı oluşmaz.

 

Python'da Fonksiyon Türleri

Python programlama dili geliştiricilere temel olarak üç farklı fonksiyon türü kullanımına izin vermektedir. Bu fonksiyon türlerinden ilki print(), len(),  enumerate() gibi  Python programlama dilinin kendi parçası olan ve "gömülü/yerleşik fonksiyonlar" olarak adlandırılan türüdür. İkincisi kullanıcı ya da geliştiricilerin tanımladıkları ve bir amaç için kullandıkları, "kullanıcı tanımlı fonksiyonlar" olarak adlandırılan türüdür. Üçüncüsü ise yine kullanıcıların tanımladıkları ancak tanımlarken def anahtar kelimesini kullanmadıkları için "lambda fonksiyonları" olarak adlandırılan türüdür.

 

Python'da Gömülü Fonksiyonlar

Python programlama dili önceden tanımlanmış birtakım fonksiyonlara sahiptir. Bu fonksiyonlar kullanıcıların ve geliştiricilerin işlerini büyük ölçüde kolaylaştıran fonksiyonlarıdır. Birçok gömülü fonksiyon mevcuttur.  Bu fonksiyonların ne işe yaradıkları ve ne amaçla kullanıldıklarını örnekler üzerinde açıklamaya çalışacağız.

 

 

1 - abs() Fonksiyonu# Python'da gömülü fonksiyonlar

# abs() fonksiyonu


"""

  Bu fonksiyon bir sayının mutlak değerini

  döndürmek amacıyla kullanılmaktadır. Tamsayı

  ya da ondalıklı sayı olabilir.

  Örneğin:

"""


x = 10

y = -7

z = -4.5

t = 0


print(abs(x)) # Output: 10

print(abs(y)) # Output: 7

print(abs(z)) # Output: 4.5

print(abs(t)) # Output: 0

 

 

 

 

2 - all() Fonksiyonu# Python'da gömülü fonksiyonlar

# all() fonksiyonu


"""

  Bu fonksiyon bir iterasyon yapısındaki

  tüm elemanlar true ise true aksi

  halde false değeri döndürmek için kullanılır.

  Örneğin:

"""l1 = [1, '1', True, 'Test']

l2 = [0, 'Test', 'True', True]


print(all(l1)) # Output: True

print(all(l2)) # Output: False

 

 

 

3 - any() Fonksiyonu# Python'da gömülü fonksiyonlar

# any() fonksiyonu


"""

  Bir iterayon yapısındaki öğerlerden

  herhangi biri true ise true

  hepsi false ise false

  değeri döndürmek için kullanılmaktadır.

  Örneğin:

"""t1 = (0, None, False)

t2 = (0, None, False, '1')


print(any(t1)) # Output: False

print(any(t2)) # Output: True

 

4 - ascii() Fonksiyonu# Python'da gömülü fonksiyonlar

# ascii() fonksiyonu


"""

  Bu fonksiyon bir

  ifadenin okunabilir halini

  döndürmek amacıyla kullanılmaktadır.

  Örneğin:

"""


l1 = ['Türkiye', 'Singapur', 'Fransa', 'Japonya']


for i in l1:

  print(ascii(i))

  

"""

  Output:

    'T\xfcrkiye'

    'Singapur'

    'Fransa'

    'Japonya'

"""

 

5 - bin() Fonksiyonu# Python'da gömülü fonksiyonlar

# bin() fonksiyonu


"""

  Bir sayısal değerin ikili karşılığını

  döndürmek için kullanılmaktadır.

  Sadece tamsayılar kümesinde

  çalışmaktadır.

  Örneğin:

"""


a = 100

b = -5

c = 4.15


print(bin(a)) # Output: 0b1100100

print(bin(b)) # Output: -0b101

print(bin(c)) # Output: TypeError: 'float' object cannot be interpreted as an integer


 

6 - bool() Fonksiyonu

bool()

# Python'da gömülü fonksiyonlar

# bool() fonksiyonu


"""

  Bir nesnenin ya da ifadenin bool türünden

  değerini döndürmek amacıyla kullanılmaktadır.

  Örneğin:

"""


a = None

b = True

c = 0

d = 1

e = 'Test'


print(bool(a)) # Output: False

print(bool(b)) # Output: True

print(bool(c)) # Output: False

print(bool(d)) # Output: True

print(bool(e)) # Output: True

 

 

7 - breakpoint() Fonksiyonu


# Python'da gömülü fonksiyonlar

# breakpoint() fonksiyonu


"""

  breakpoint() fonksiyonu hata ayıklamada

  kullanılmaktadır.Pdb ayıklayıcısı ile birlikte

  kullanılır.

  Örneğin:

"""test = "Merhaba Sayın Seyirciler"

breakpoint()

print(test)


"""

  Output:

    -> print(test)

    (Pdb)


"""

 

 

8 - bytearray() Fonksiyonu# Python'da gömülü fonksiyonlar

# bytearray() fonksiyonu"""

  bytearray() fonksiyonu bir byte dizisi

  döndürmek amacıyla kullanılmaktadır.

  Örneğin:


"""


n1 = 18

text = 'Merhaba'


print(bytearray(n1)) # Output: bytearray(b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00')

print(bytearray(text, 'utf-8')) # Output: bytearray(b'Merhaba')

print(bytearray(text, 'utf-16')) # Output: bytearray(b'\xff\xfeM\x00e\x00r\x00h\x00a\x00b\x00a\x00')

 

 

9 - bytes() Fonksiyonu# Python'da gömülü fonksiyonlar

# bytes() fonksiyonu"""

  bytes() fonksiyonu bytearray() fonksiyonu ile

  aynı işlemi yapmaktadır. İkisinin arasındaki fark

  bytes() fonksiyonunun değişmez yapıların sonuçlarını

  döndürmesidir.

  Örneğin:

"""


t1 = (10, 11, 12)

print(bytes(t1)) # Output: b'\n\x0b\x0c'

 

 

10 - callable() Fonksiyonu# Python'da gömülü fonksiyonlar

# callable() fonksiyonu


"""

  callable() fonksiyonu var olan bir yapının

  çağrılabilir olup olmadığını kontrol etmek için

  kullanılmaktadır. Fonksiyon çağrılabilir nesneler

  için True nesneler döndürmektedir.

  Örneğin:

"""


t1 = ('Türkiye', 'Fransa')

a = 'Merhaba'

def merhaba():

  pass
print(callable(print)) # Output: True

print(callable(a)) # Output: False

print(callable(merhaba)) # Output: True

 

11 - chr() Fonksiyonu


# Python'da gömülü fonksiyonlar

# chr() fonksiyonu


"""

  chr() fonksiyonu kendisine atanan sayısal

  bir ifadenin unicode karakter kümesindeki karşılığını

  bulmak için kullanılmaktadır.

  Örneğin:

"""


a = 72

b = 100


print(chr(a)) # Output: H

print(chr(b)) # Output: d

 

12 - @classmethod() Fonksiyonu
 # Python'da gömülü fonksiyonlar

# @classmethod() fonksiyonu


"""

  @classmethod() fonksiyonu bir sınıfın

  kendisini parametre olarak alan ve bu sınıf

  hakkında bilgi veren bir fonksiyondur.

  Örneğin:

"""


class Deneme:

  def ilet(self, country):

    print(self, country)Deneme.ilet = classmethod(Deneme.ilet)

Deneme.ilet('Türkiye')

# Output: <class '__main__.Deneme'> Türkiye 

 

13 - compile() Fonksiyonu# Python'da gömülü fonksiyonlar

# compile()  fonksiyonu"""

  compile() fonksiyonu kaynak kodu kullanarak

  bir Python nesnesi döndürmek için

  kullanılmaktadır.

  Örneğin:

"""


s1 = 'x=5\ny=10\nprint("toplama =",x+y)'

kod = compile(s1, 'toplama.py', 'exec')

print(type(kod)) # Output: <class 'code'>

exec(kod) # Output: toplama = 15

 

14 - complex() Fonksiyonu# Python'da gömülü fonksiyonlar

# complex()  fonksiyonu


"""

  complex() fonksiyonu bir sayısal değeri

  karmaşık sayıya dönüştürmek amacıyla kullanılmaktadır.

  Örneğin:

"""a = 10

b = 100


print(complex(a)) # Output : (10+0j)

print(complex(b)) # Output: (100+0j)

 

15 - delattr() Fonksiyonu# Python'da gömülü fonksiyonlar

# delattr()  fonksiyonu


"""

  delattr() fonksiyonu bir nesnenin içeriğini

  ya da özelliğini silmek için kullanılmaktadır.

  Örneğin:

"""class Araba:

  marka = 'BMW'

  model = 'X4'

  renk = 'Kırmızı'


a = Araba()

print(a.marka) # Output: BMW

delattr(a,'marka')

print(a.marka) # Output: AttributeError: marka

 

16 - dict() Fonksiyonu# Python'da gömülü fonksiyonlar

# dict()  fonksiyonu


"""

  dict() fonksiyonu bir sözlük yapısı

  oluşturmak ya da bir yapıyı sözlüğe

  dönüştürmek için kullanılmaktadır.

  Örneğin:

"""test = dict(name = "Kerem", age = 25, country = "Türkiye")

print(type(test))

# Output: <class 'dict'>

 

17 - dir() Fonksiyonu# Python'da gömülü fonksiyonlar

# dir()  fonksiyonu


"""

  dir() fonksiyonu kendisine parametre olarak

  gönderilen yapı ya da modülün tüm metot ve

  fonksiyonlarını döndürmektedir.

  Örneğin

"""print(dir(int))


"""

  Output:

    ['__abs__', '__add__', '__and__', '__bool__', '__ceil__', '__class__', '__delattr__', '__dir__', '__divmod__', '__doc__', '__eq__', '__float__', '__floor__', '__fl

    oordiv__', '__format__', '__ge__', '__getattribute__', '__getnewargs__', '__gt__', '__hash__', '__index__', '__init__', '__init_subclass__', '__int__', '__invert__

    ', '__le__', '__lshift__', '__lt__', '__mod__', '__mul__', '__ne__', '__neg__', '__new__', '__or__', '__pos__', '__pow__', '__radd__', '__rand__', '__rdivmod__', '

    __reduce__', '__reduce_ex__', '__repr__', '__rfloordiv__', '__rlshift__', '__rmod__', '__rmul__', '__ror__', '__round__', '__rpow__', '__rrshift__', '__rshift__',

    '__rsub__', '__rtruediv__', '__rxor__', '__setattr__', '__sizeof__', '__str__', '__sub__', '__subclasshook__', '__truediv__', '__trunc__', '__xor__', 'bit_length',

     'conjugate', 'denominator', 'from_bytes', 'imag', 'numerator', 'real', 'to_bytes']"""

 

18 - divmod() Fonksiyonu


# Python'da gömülü fonksiyonlar

# divmod()  fonksiyonu


"""

  divmod() fonksiyonu kendisine parametre olarak

  verilen iki farklı tamsayı ya da ondalıklı sayıyı

  birbirine böler. Daha sonra ilk sonuç bölüm ikincisi

  kalan olacak şekilde bir sonuç döndürmektedir.

  Örneğin:

"""print(divmod(10,3)) # Output: (3, 1)

print(divmod(25,7)) # Output: (3, 4)

 

19 - enumerate() Fonksiyonu# Python'da gömülü fonksiyonlar

# enumerate()  fonksiyonu"""

  enumerate() fonksiyonu bir iteasyon yapısındaki

  elemanlar üzerinde bir sayaç oluşturmak için

  kullanılmaktadır. Başlangıç parametresi opsiyonel

  olarak belirtilebilir.

  Belirtilemediğinde sayaç sıfırdan başlamaktadır.

  Örneğin:

"""


l1 = ['Türkiye', 'İspanya', 'Mısır', 'Gana', 'Singapur', 'Japonya']


l1 = enumerate(l1)

for i in l1:

  print(i)

  print('------------')

  

"""

  Output:

  

    (0, 'Türkiye')

    ------------

    (1, 'İspanya')

    ------------

    (2, 'Mısır')

    ------------

    (3, 'Gana')

    ------------

    (4, 'Singapur')

    ------------

    (5, 'Japonya')

    ------------


"""

 

 

20 - eval() Fonksiyonu# Python'da gömülü fonksiyonlar

# eval()  fonksiyonu"""

  eval() fonksiyonu bir ifadeyi Python

  koduymuş gibi algılar ve ona göre çalıştırır.

  Örneğin:

"""


a = input('Lütfen bir ifade giriniz :')

b = eval(a)

print(b)

"""

  Girilen değer 10*10 olduğunda

  çıkan sonuç 100

"""

 

21 - exec() Fonksiyonu# Python'da gömülü fonksiyonlar

# exec()  fonksiyonu"""

  exec() fonksiyonu kendisine atanan python

  kodunu normal olarak işler ve bu konu çalıştırır.

  Örneğin:

"""


exec('print("Test")')


# Output: Test

 

22 - filter() Fonksiyonu# Python'da gömülü fonksiyonlar

# filter()  fonksiyonu"""

  filter() fonksiyonu bir iterasyondaki

  verileri belli bir parametreye göre

  filtremelek için kullanılır. Lambda

  fonksiyonlarında daha sık kullanılmaktadır.

  Örneğin:

"""liste1 = filter(lambda a:a>10,[*range(5,25,3)])

liste1 = list(liste1)

print(liste1)

# Output: [11, 14, 17, 20, 23]

 

 

 

23 - float() Fonksiyonu# Python'da gömülü fonksiyonlar

# float()  fonksiyonu


"""

  float() fonksiyonu sayısal bir ifadeyi

  ya da sayısal ifadeler içeren bir diziyi

  ondalıklı sayıya dönüştürmek amacıyla

  kullanılmaktadır.

  Örneğin:

"""


n1 = [*range(10,25,3)]

for i in n1:

  print(float(i))

  print('-----')

  

"""

  Output:

    10.0

    -----

    13.0

    -----

    16.0

    -----

    19.0

    -----

    22.0

    -----

"""

 

24 - format() Fonksiyonu


# Python'da gömülü fonksiyonlar

# format()  fonksiyonu


"""

  format() fonksiyonu bir ifadeyi ya da değeri

  istenilen biçime dönüştürmek için

  kullanılmaktadır.

  Örneğin:


"""

# 33 sayısını ikili tabanda yazmak için yazılacak kod.


test = format(33, 'b')

print(test)


# Output: 100001

 

 

25 - frozenset() Fonksiyonu# Python'da gömülü fonksiyonlar

# frozenset()  fonksiyonu


"""

  fronzenset() fonksiyonu değiştirilebilir

  bir iterasyon yapısını değiştirilemez yapmak amacıyla

  kullanılmaktadır.

  Örneğin:

"""


liste1 = ['Türkiye', 'Singapur']

liste2 = frozenset(liste1)

print(liste2) # Output: frozenset({'Singapur', 'Türkiye'})

 

26 - getattr() Fonksiyonu# Python'da gömülü fonksiyonlar

# getattr()  fonksiyonu


"""

  getattr() fonksiyonu tanımlanmış bir

  nesnenin özelliklerinden ya da niteliklerinden

  birine ulaşmak amacıyla kullanılmaktadır.

  Örneğin:

"""class Ev:

  oda = '3+1'


ev_1 = Ev

print(getattr(ev_1, 'oda'))


# Output: 3+1

 

 

27 - globals() Fonksiyonu# Python'da gömülü fonksiyonlar

# globals()  fonksiyonu


"""

  globals() fonksiyonu öncesinde tanımlanmış yapıyıda

  göz önünde bulundurarak erişilebilen

  bütün fonksiyon ve metotları döndürmek amacıyla kullanılmaktadır.

  Örneğin:


"""liste_1 = ['Türkiye', 'Singapur', 'Malezya']

print(globals())


"""

  Output:

    {'__name__': '__main__', '__doc__': None, '__package__': None, '__loader__': <_frozen_importlib_external.SourceFileLoader object at 0x000002DE703374C8>, '__spec__'

    : None, '__annotations__': {}, '__builtins__': <module 'builtins' (built-in)>, '__file__': 'test.py', '__cached__': None, 'liste_1': ['Türkiye', 'Singapur', 'Malez

    ya']}"""

 

 

28 - hasattr() Fonksiyonu


# Python'da gömülü fonksiyonlar

# hasattr()  fonksiyonu


"""

  hasattr() fonksiyonu getattr() fonksiyonuna

  benzemektededir. Ancak farklı olarak

  parametre olarak belirtilen nesnenin niteliğine ait

  değeri döndürmez. Bunun yerine bu niteliğin olup

  olmadığına ait bir bool değeri döndürür. Belirtilen

  nesneya ait özellik var ise True yok ise False

  değeri döndürmektedir.

  Örneğin:

"""


class Ev:

  oda = '3+1'


ev_1 = Ev

print(hasattr(ev_1, 'oda'))


# Output: True

 

 

 

29 - hash() Fonksiyonu


# Python'da gömülü fonksiyonlar

# hash()  fonksiyonu


"""

  hash() fonksiyonu Python'daki her yapının

  işlendiği sayısal değeri döndürmektedir.

  Örneğin:

"""print(hash('Test')) # Output: 7546561736678183386

print(hash(15)) # Output: 15

print(hash(True)) # Output: 1

print(hash(False)) # Output: 0 

30 - help() Fonksiyonu# Python'da gömülü fonksiyonlar

# help()  fonksiyonu


"""

  help() fonksiyonu bir modül, metot ya da

  obje ile ilgili ayrıntıları öğrenmek için

  kullanılmaktadır.

  Örneğin:

"""


l_1 = ['Türkiye']

print(help(l_1))

"""

  Output:

Help on list object:

  class list(object)

   | list(iterable=(), /)

   |

   | Built-in mutable sequence.

   |

   | If no argument is given, the constructor creates a new empty list.

   | The argument must be an iterable if specified.

   |

  -- More --

""" 

31 - hex() Fonksiyonu# Python'da gömülü fonksiyonlar

# hex()  fonksiyonu


"""

  hex() fonksiyon tamsayılar kümesinde

  kendisine parametre olarak atanan

  değişkenin on altılık tabandaki değerinin

  karakter türünden bir temsilini döndürmek

  amacıyla kullanılmaktadır.

  Örneğin:

"""


x = 19

y = 30


print(hex(x)) # Output: 0x13

print(hex(y)) # Output: 0x1e


 

32 - id() Fonksiyonu# Python'da gömülü fonksiyonlar

# id()  fonksiyonu


"""

  Python'daki objelerin hepsi benzersiz

  bir id değerine sahiptir. id() fonksiyonu

  parametre olarak aldığı nesnenin bu benzersiz

  id değerini döndürmektedir.

  Örneğin:

"""


text = 'Merhaba'

text_2 = 'merhaba'

a = 15


print(id(text)) # Output: 2099032606640

print(id(text_2)) # Output: 1471855631088

print(id(a)) # Output: 140718765286224

 

33 - input() Fonksiyonu# Python'da gömülü fonksiyonlar

# input()  fonksiyonu


"""

  input() fonksiyonu kullanıcıdan veri

  almak amacıyla kullanılmaktadır.

  Alınan her veri default olarak string

  veri kabul edilmektedir. Farklı türde veri

  alınmak istendiğinde tip dönüşüm fonksiyonları

  kullanılmak durumundadır.

  Örneğin:

"""


text = input('Lütfen bir metin giriniz : ')

n_1 = int(input('Lütfen bir tamsayı giriniz : '))

f_1 = float(input('Lütfen bir ondalıklı sayı giriniz : '))


print(text)

print('----------')

print(n_1)

print('----------')

print(f_1)

print('----------')


"""

  Girilen veriler

  Merhaba

  10 ve 7 olduğunda

  Output:

    Merhaba

    ----------

    10

    ----------

    7.0

    ----------


"""

 

 

34 - int() Fonksiyonu# Python'da gömülü fonksiyonlar

# int() fonksiyonu


"""

  int() fonksiyonu bir sayısal değeri

  tamsayıya dönüştürmek amacıyla kullanılmaktadır.

  Örneğin:

"""


a = 3.14

print(int(a)) # Output: 3

 

 

35 - isinstance() Fonksiyonu# Python'da gömülü fonksiyonlar

# isinstance() fonksiyonu


"""

  isinstance() fonksiyonu iki farklı parametre alarak

  birinci parametredeki nesnenin ikinci parametrede belirtilen

  şekilde bir sınıf ya metotudun olup olmadığını denetler

  ve bunun sonucunda boolen türünden bir veri döndürür.

  Örneğin:

"""


print(isinstance('Merhaba', str)) # Output: True

print(isinstance('Merhaba', int)) # Output: False

 

36 - issubclass() Fonksiyonu# Python'da gömülü fonksiyonlar

# issubclass() fonksiyonu


"""

  issubclass() fonksiyonu birinci bağımsız

  değişkende belirtilen sınıfın ikinci bağımsız

  değişkende belirtilen sınıfın bir alt sınıfı olup

  olmadığını kontrol eder ve bunun sonucunda boolen

  türünden bir veri döndürür.

  Örneğin:

"""


class X:

 pass

class Y(X):

 pass


print(issubclass(X, Y)) # Output: False

print(issubclass(Y, X)) # Output: True

 

 

 

37 - iter() Fonksiyonu# Python'da gömülü fonksiyonlar

# iter() fonksiyonu


"""

  Yaygın olarak for döngüleri ile

  birlikte kullanılan iter()

  fonksiyonu iterasyon yapılarında

  tekrarlama yapmak amacıyla kullanılmaktadır.

  Örneğin:

"""


l_1 = [*range(10,50,5)]

for i in iter(l_1):

  print(i)

  

"""

  Output:

    10

    15

    20

    25

    30

    35

    40

    45

"""


 

38 - len() Fonksiyonu# Python'da gömülü fonksiyonlar

# len() fonksiyonu


"""

  len() fonksiyonu bir string ifadenin

  kaç karakterden oluştuğunu

  ya da bir iterasyon yapısının

  kaç elemandan oluştuğunu bulmak için

  kullanılmaktadır.

  Örneğin:

"""text = 'Merhaba Sayın Seyirciler'

liste_1 = [*range(10,100,3)]

tuple_1 = ('Türkiye', 'Singapur')


print(len(text)) # Output: 24

print(len(liste_1)) # Output: 30

print(len(tuple_1)) # Output: 2

print(len(tuple_1[0])) # Output: 7 

 

 

39 - list() Fonksiyonu# Python'da gömülü fonksiyonlar

# list() fonksiyonu


"""

  list() fonksiyonu bir iterasyon yapısını

  liste veri türüne dönüştürmek ya da sıfırdan bir liste

  oluşturmak amacıyla kullanılmaktadır.

  Örneğin:

"""


a = list(('Türkiye', 'Singapur'))

t = ('Ankara', 'Singapur')

t = list(t)


print(type(a)) # Output: <class 'list'>

print(type(t)) # Output: <class 'list'>


 

 

 

 

40 - locals() Fonksiyonu# Python'da gömülü fonksiyonlar

# locals() fonksiyonu


"""

  locals() fonksiyonu globals() fonksiyonu ile

  aynı şekide çalışmaktadır. Ancak global nesneler

  yerine local nesneleri sonuç olarak döndürmektedir.

  Örneğin:

"""


print(locals())

"""

  Output:

{'__name__': '__main__', '__doc__': '\n  locals() fonksiyonu globals() fonksiyonu ile\n  aynı şekide çalışmaktadır. Ancak global nesneler\n  yerine local nes

neleri sonuç olarak döndürmektedir.\n  Örneğin:\n', '__package__': None, '__loader__': <_frozen_importlib_external.SourceFileLoader object at 0x00000188E6C57508>

, '__spec__': None, '__annotations__': {}, '__builtins__': <module 'builtins' (built-in)>, '__file__': 'test.py', '__cached__': None}


"""

 

41 - map() Fonksiyonu# Python'da gömülü fonksiyonlar

# map() fonksiyonu


"""

  map() fonksiyonu bir iterasyon yapısındaki

  bütün elemanları aynı işlemi ya da işlemleri

  uygulamak amacıyla kullanılmaktadır. Yaygın

  olarak lambda fonksiyonlarında kullanılmaktadır.

  Örneğin:

"""


print(list(map(lambda x:x*3, [*range(10,25,3)] )))

# Output: [30, 39, 48, 57, 66]

 

42 - max() Fonksiyonu# Python'da gömülü fonksiyonlar

# max() fonksiyonu


"""

  max() fonksiyonu bir iterasyon

  yapısındaki elemanları

  karşılaştırır ve max değerini

  bulup bu değeri sonuç olarak döndürür.

  Örneğin:

"""


t = [1,10,50,7,12,122,15]

print(max(t))

# Output: 122

 

 

43 - memoryview() Fonksiyonu# Python'da gömülü fonksiyonlar

# memoryview() fonksiyonu


"""

  memoryview() fonksiyonu bayt türünden bir sayısal

  değeri alır ve bellek yerini geri döndürür.

  Bir tür arabellek protokolü göstermem aracıdır.

  Örneğin:


"""


print(memoryview(bytes(5)))

# Output: <memory at 0x0000023FE0ED9AC8> 

 

44 - min() Fonksiyonu# Python'da gömülü fonksiyonlar

# min() fonksiyonu


"""

  min() fonksiyonu bir iterasyon yapısındaki

  elemanlardan en küçüğünü bulmak için

  kullanılmaktadır.

  Örneğin:

"""


t = [10, -4, 25, -41, 222, 4000, 17]

print(min(t))

# Output: -41

 

 

 

45 - next() Fonksiyonu# Python'da gömülü fonksiyonlar

# next() fonksiyonu

"""

  next() fonksiyonu bir iterasyon yapısında

  her çağrıldığında bir sonraki elemana ulaşmak

  için kullanılmaktadır.

  Örneğin:

"""t = iter([10, 12, 14, 16, 18])


print(next(t)) # Output: 10

print(next(t)) # Output: 12 

46 - object() Fonksiyonu# Python'da gömülü fonksiyonlar

# object() fonksiyonu

"""

  object() fonksiyonu

  herhangi bir parametre ya da değişken almadan

  bir obje oluşturmak amacıyla kullanılmaktadır.

  Örneğin:

"""


test = object()

print(type(test)) # Output <class 'object'> 

47 - oct() Fonksiyonu# Python'da gömülü fonksiyonlar

# oct() fonksiyonu

"""

  oct() fonksiyonu

  bir tamsayının sekizlik

  değerini bulmak ya da bir tamsayıyı

  sekizlik değerine dönüştürmek amacıyla

  kullanılmaktadır.

  Örneğin:

"""


print(oct(18)) # Output: 0o22

print(oct(8)) # Output: 0o10 

 

48 - open() Fonksiyonu# Python'da gömülü fonksiyonlar

# open() fonksiyonu

"""

  open() fonksiyonu dosya işlemlerinde

  kullanılan bir fonksiyondur.

  İki farklı parametre almaktadır.

  Bu parametrelerden ilki

  erişmek istediğimiz dosya yoludur.

  İkincisi ise dosyayı açma modudur. Bir dosyayı

  okumak için r yazmak için w gibi parametreler verilir.

  Örneğin:

"""


dosya = open('test.txt')

print(dosya.read())

# Output: Merhaba Sayİn Seyirciler

 

49 - ord() Fonksiyonu# Python'da gömülü fonksiyonlar

# ord() fonksiyonu

"""

  ord() fonksiyonu parametre olarak aldığı

  unicode değişkeninin tamsayı olarak karşılığını

  döndürmek amacıyla kullanılmaktadır.

  Örneğin:

"""


print(ord('A')) # Output: 65

print(ord('#')) # Output: 35


 

50 - pow() Fonksiyonu# Python'da gömülü fonksiyonlar

# pow() fonksiyonu


"""

  pow() fonksiyonu parametre olarak

  aldığı iki sayıdan ilkinin ikinci kadar

  kuvvetini hesaplamak amacıyla kullanılmaktadır.

  Örneğin:

"""print(pow(5,2)) # Output: 25

print(pow(6.6, 2)) # Output: 43.559999999999995


 

51 - print() Fonksiyonu# Python'da gömülü fonksiyonlar

# print() fonksiyonu


"""

  print() fonksiyonu ifadeleri

  nesneleri, iterasyon yapılarını ve daha birçok şeyi

  yazdırmak ve çıktılamak için kullanılmaktadır.

  En çok kullanılan fonksiyonlardan biridir.


"""


print('Merhaba Sayın Seyirciler')

# Output: Merhaba Sayın Seyirciler

 

52 - property() Fonksiyonu
 # Python'da gömülü fonksiyonlar

# property() fonksiyonu


"""

  property() fonksiyonu bir class yapısının

  özelliklerini, aldığı parametrelere göre oluşturmak için

  kullanılmaktadır. Temel olarak dört farklı parametre alır.

  Class yapısının öznitelik değerini almak için

  fget, öznitelik değerini ayarlamak için

  fset, öznitelik değerini silmek için

  fdel, öznitelik dökümanlarına içeren dizi

  yapısına ulaşmak için ise doc parametrelerini almaktadır.

  Örneğin:

"""class Test:

  def __init__(self, value):

    self._value = value
  def degerAl(self):

    print('Değer Alındı : ')

    return self._value
  def degerKaydet(self, value):

    print('Değer Kaydedildi ' + value)

    self._value = value
  def degerSil(self):

    print('Değer Silindi')

    del self._value


  value = property(degerAl, degerKaydet, degerSil, )
text = Test('Merhaba Sayın Seyirciler')

print(text.value)


text.value = 'Merhaba'


del text.value


"""

  Output:

    Değer Alındı :

    Merhaba Sayın Seyirciler

    Değer Kaydedildi Sayın

    Değer Silindi


"""

 

53 - range() Fonksiyonu# Python'da gömülü fonksiyonlar

# range() fonksiyonu


"""

  range() fonksiyonu bitiş parametresi zorunlu

  başlangıç ve artış miktarı parametreleri

  opsiyonel olmak üzere üç parametre alarak

  bir sayı dizisi oluşturmak için kullanılmaktadır.

  Örneğin:

"""l_1 = [*range(20,30,2)]

print(l_1)

# Output: [20, 22, 24, 26, 28]

 

 

54 - repr() Fonksiyonu# Python'da gömülü fonksiyonlar

# repr() fonksiyonu


"""

  repr() fonksiyonu nesnelerin

  yazdırılabilir bir halini

  döndürmek amacıyla kullanılmaktadır.

  Örneğin:

"""


print(repr("Merhaba Sayın Seyirciler")) # Output: 'Merhaba Sayın Seyirciler'

print(repr(-277)) # Output: -277

 

 

55 - reversed() Fonksiyonu# Python'da gömülü fonksiyonlar

# reversed() fonksiyonu


"""

  reversed() fonksiyonu bir iterasyon

  yapısını ters çevirmek amacıyla kullanılmaktadır.

  Örneğin:

"""


l_1 = [*range(10,25,3)]for i in reversed(l_1):

  print(i)

  print('------')

  

"""

  Output:

    22

    ------

    19

    ------

    16

    ------

    13

    ------

    10

    ------


"""

 

 

 

56 - round() Fonksiyonu# Python'da gömülü fonksiyonlar

# round() fonksiyonu


"""

  round() fonksiyonu bir sayısal

  değeri yuvarlamak için kullanılmaktadır.

  Eğer yuvarlanmak istenen sayı belirtilirse

  o sayıya yuvarlanır. Belirtilmez ise sonuç

  bir tamsayı olarak döner.

  Örneğin:

"""


print(round(7.7)) # Output: 8

print(round(7.7777777)) # Output: 8

print(round(9.888, 1)) # Output: 9.9

 

57 - set() Fonksiyonu# Python'da gömülü fonksiyonlar

# set() fonksiyonu


"""

  set() fonksiyonu bir iterasyon

  yapısını set yapısına dönüştürmek

  amacıyla kullanılmaktadır.

  Örneğin:

"""


l_1 = [10, 11, 12, 13, 14, 15]

print(type(l_1)) # Output: <class 'list'>

l_1 = set(l_1)

print(type(l_1)) # Output: <class 'set'>

 

58 - setattr() Fonksiyonu# Python'da gömülü fonksiyonlar

# setattr() fonksiyonu


"""

  setattr() fonksiyonu bir class yapısının

  özniteliklerini ayarlamak için kullanılmaktadır.

  Örneğin:

"""


class Araba:

  pass


A = Araba

setattr(A, "model", 'BMW')

print(A.model) # Output: BMW

 

 

 

 

59 - slice() Fonksiyonu# Python'da gömülü fonksiyonlar

# slice() fonksiyonu


"""

  slice() fonksiyonu bir iterasyon

  yapısında belli bir aralığı yada

  belli bir parçayı ayırmak/dilimlemek

  amacıyla kullanılmaktadır.

  Örneğin:

"""l_1 = [10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20]

x = slice(0,10,2)

print(l_1[x])

# Output : [10, 12, 14, 16, 18]

 

 

 

60 - sorted() Fonksiyonu# Python'da gömülü fonksiyonlar

# sorted() fonksiyonu"""

  sorted() fonksiyonu bir iterasyon yapısındaki

  elemanları küçükten büyüğe doğru sıralamak

  amacıyla kullanılmaktadır.

  Örneğin:

"""t_1 =(17, 13, 19, 23, 7, 35, 11, 37, 3)

print(sorted(t_1))

# Output: [3, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 35, 37]

 

 

 

61 - @staticmethod() Fonksiyonu# Python'da gömülü fonksiyonlar

# @staticmethod() fonksiyonu"""

  @staticmethod() bir metotu statik bir hale dönüştürmek

  amacıyla kullanılmaktadır. Bu tür metotlar direkt class adıyla çağrılabilir.

  Örneğin:

"""class Mesaj:

  @staticmethod

  def mesaj():

    print('Merhaba Sayın Seyirciler')


Mesaj.mesaj()


# Output: Merhaba Sayın Seyirciler

 

62 - str() Fonksiyonu# Python'da gömülü fonksiyonlar

# str() fonksiyonu


"""

  str() fonksiyonu bir veri yapısını bir

  karakter dizisine yani bir string ifadeye

  dönüştürmek amacıyla kullanılmaktadır.

  Örneğin:

"""


l_1 =['Türkiye', 'Singapur']


l_1 = str(l_1)

print(type(l_1))

# Output: <class 'str'>

 

63 - sum() Fonksiyonu# Python'da gömülü fonksiyonlar

# sum() fonksiyonu


"""

  sum() fonksiyonu içerisinde sadece

  sayısal değerler olan iterasyon

  yapılarındaki elemanların toplam

  değerini sonuç olarak döndürmek amacıyla

  kullanılmaktadır.

  Örneğin:

"""


liste_1 =[*range(10,20,1)]

total = sum(liste_1)

print(total)

# Output:145


 

 

64 - tuple() Fonksiyonu# Python'da gömülü fonksiyonlar

# tuple() fonksiyonu


"""

  tuple() fonksiyonu bir iterasyon yapısını

  tupleya dönüştürmek için ya da doğrudan bir

  tuple oluşturmak için kullanılmaktadır.

  Örneğin:

"""tuple_1 = (1, 2, 3, 4)

l_1 = [5, 6, 7, 8]

l_1 = tuple(l_1)


print(type(tuple_1)) # Output: <class 'tuple'>

print(type(l_1)) # Output: <class 'tuple'>


 

65 - type() Fonksiyonu# Python'da gömülü fonksiyonlar

# type() fonksiyonu


"""

  type() fonksiyonu pythondaki veri ya da veri yapılarının hangi

  türde olduğunu öğrenmek amacıyla kullanılır.

  Örneğin:

"""


metin = 'Merhaba'

sayi = 7

liste = [1,2]

tuple_1 = (3, 4)


print(type(metin)) # Output: <class 'str'>

print(type(sayi)) # Output: <class 'int'>

print(type(liste)) # Output: <class 'list'>

print(type(tuple_1)) # Output: <class 'tuple'>

 

 

66 - zip() Fonksiyonu# Python'da gömülü fonksiyonlar

# zip() fonksiyonu


"""

  zip() fonksiyonu birden fazla iterasyon yapısını eşleştirmek

  ve bunlardan yeni bir iterasyon yapısı oluşturmak

  amacıyla kullanılmaktadır.

  Örneğin:

"""liste_1 = ['a', 'b', 'c', 'd', 'e']

tuple_1 = (1, 2, 3, 4, 5)


result = zip(liste_1, tuple_1)

result = tuple(result)


for i in result:

  print(i)

  print('-----')

  

"""

  Output:

    ('a', 1)

    -----

    ('b', 2)

    -----

    ('c', 3)

    -----

    ('d', 4)

    -----

    ('e', 5)

    -----

"""

 

 

 

Evet arkadaşlar Python programlama dilindeki gömülü fonksiyonların hemen hemen hepsini birer örnek üzerinden incelemeye çalıştık. Gözden kaçırdıklarımız olabilir.

print('Herkese İyi Kodlamalar')
 

 

 

0

Yorum Formu

vikikod.com    © 2019